مبدل های حرارتی

انتقال حرارت انتقال حرارت نیازی است که در زندگی روزمره بسیار از آن استفاده می کنیم  این نیازها شامل سرد و گرم کردن مواد در تابستان و زمستان است که به معنی انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد می باشد . یکی از تجهیزاتی که برای انتقال حرارت در صنعت استفاده می شود […]