مایع سازیگازهای طبیعی

گازهای طبیعی و ارزش سوختی فرایند مایع سازی

ایران بخاطر ۱۶ درصد مخازن طبیعی گاز رتبه دوم کشورها را بدست آورده است . بخاطر اینکه این روش غیر اقتصادی و احداث خطوط لوله برای مسافت های طولانی جهت انتقال و فروش گاز طبیعی مناسب نیست . فرایند GTL با توجه گاز های طبیعی بعنوان خوراک اصلی برای گاز طبیعی می توان استفاده کرد . بیشتر بخوانید دربارهگازهای طبیعی و ارزش سوختی فرایند مایع سازی