کنترلر

کنترلر: کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرمانهایی راکه یک متخصص در نظر دارد ایجادکند تاجریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود. انتخاب کنترلر با توجه به درجه اهمیت پاسخ گذرا یا ماندگار و یا هردو و همچنین […]

کنترل کننده PID:

کنترل کننده PID: کنترل کننده پی آی دی مقدار خطا بین خود بی فرآیند و مقدار ورودی مطلوب محاسبه می کند هدف کنترل کننده به حداقل رساندن خطا با تنظیم ورودیهای کنترل فرآیند است کنترل PID  یک سیستم کنترلی می باشد که خطاهای مارا کاهش می دهد . این سیستم کنترلی در خیلی از کارخانه […]