کنترل کننده PID:

کنترل کننده PID: کنترل کننده پی آی دی مقدار خطا بین خود بی فرآیند و مقدار ورودی مطلوب محاسبه می کند هدف کنترل کننده به حداقل رساندن خطا با تنظیم ورودیهای کنترل فرآیند است کنترل PID  یک سیستم کنترلی می باشد که خطاهای مارا کاهش می دهد . این سیستم کنترلی در خیلی از کارخانه […]