کنترلرتوربین

کنترلر توربین های گاز توربین های گاز دارای ۵کنترلر هستند که نمونه ای از آنها عبارتنداز: Speed controller Tetc controller سیگنال خروجی از این کنترلرها وارد یک بلوک میسود که تعیین میکند کدامین یک از کنترلرها در حال اجرا است و کنترل توربین را دردست گرفته انددر طول زمان بهره برداری واحد؛۵کنترلر در کنار یک […]