کنترلر

کنترلر: کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرمانهایی راکه یک متخصص در نظر دارد ایجادکند تاجریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می شود. انتخاب کنترلر با توجه به درجه اهمیت پاسخ گذرا یا ماندگار و یا هردو و همچنین […]

کنترلر قسمت دوم

بخش اول مقدمه مغز متفکر یک پردازش صنعتی کنترلر است .کنترلر در لغت به معنی اداره کردن جهت انجام عملیات است . در علوم فنی کنترلر را سیسنمی می دانند که در آن می توان از لحاظ کیفی و کمی در انرژی و نیروی انسانی صرفه جویی کرد . کنترلر ها در بحث اتوماسیون و […]