گاز کلر

مقدمه گاز کلر ۲٫۵ مرتبه از هوا سنگین تر بوده و بوی سمی وبد وخفه کننده دارد. آن را به عنوان بخشی از نمک های طعام وترکیبات دیگر به مقدار زیادی در طبیعت و الزاما در بیشتر جانداران وجود دارد وگاهی در اتمسفر فوقانی کلرداری مانند کلرفلوءور کربن هستند که در تخریب لایه اوزون موثرند. […]