نانو الیاف و کاربرد های آن

الیاف: دسته ای از مواد که به صورت فیلا منهای مداوم بوده یا در طول های مشخص بریده شده اند؛که خود دارای سه دسته است:الیاف معمولی،الیاف میکرونی و نانو الیاف. الیاف میکرونی: رشته های ان کمتر از یک دینر می باشد.[دینر:واحد اندازه گیری دانسیته جرمی الیاف میباشد که به صورت جرم در واحد اندازه گرم […]