پیل سوختی

پیل سوختی سیستم که انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی الکتریکی تبدیل کند پیل سوختی امروزه به عنوان راهکاری برای تولید انرژی الکتریکی مطرح است اولین پیل سوختی توسط دانشمند انگلیسی به نام سر سرویلیام گرو ساخته شده طبقه بندی پیل های سوختی بر اساس نوع الکترولیت آن ها است . پیل سوختی پلیمری پیل […]