سیستم های هیدرولیک

هیدرولیک: در هیدرولیک انتقال قدرت و انتقال گرماداریم به حداقل رساندن فرآیند سایش حاصل از حرکت قطعات به هنگام وجود شرایط روانکاوی مرزی ، یا به حداقل رساندن اصطکاک حفاظت اجزای سیستم در برابر خوردگی انتقال گرما: قابلیت استفاده در بازده دمایی وسیع و رفتار خوب گرانروی – دما افزایش و طول عمر دستگاه روغن […]