پروپیلن

پروپیلن پروپیلن را می توانیم از برشهای سبک نفتی به دست بیاوریم هم چنین می‌توانیم از کراکینگ پروپان که از برش هایشان سنگین تر هست درستش کنیم. مولکول پروپیلن از سه کربن و شش هیدروژن تشکیل میشود. جرم مولکولی آن۱.۸۱ کیلو گرم بر متر مکعب هست. دمای ذوب اون ۱۸۵.۲ درجه سلسیوس هست و دمای […]