وسایل اندازه گیری در صنعت برای فلو (جریان)

وسایل اندازه گیری در صنعت برای فلو (جریان) در صنعت برای کنترل دقیق فرآیند های در حال وقوع اندازه گیری مقدار دقیق موادی که به دستگاه ها و کانال ها و لوله ها وارد می شود یا از آنها خارج می شود بسیار اهمیت دارد. پس در این صورت اندازه گیری دبی ضروری و لازم […]

وسایل اندازه گیری رطوبت در صنعت و آزمایشگاه

وسایل اندازه گیری رطوبت در صنعت و آزمایشگاه : رطوبت مقدار بخاری است که وارد فاز گاز ( گاز خشک ) می شود . رطوبت هوا را به دو صورت رطوبت مطلق هوا و رطوبت نسبی هوا بیان می کنند . در عملیات رطوبت افزایی خصوصا در سیستم آب – هوا تعاریف مخصوصی به کار […]