انواع واشر و پیچ

۵-۱ تعریف اولیه واشرها  گسکت ها یا واشرها جهت آب بندی مورد استفاده قرار می گیرند. واشرهائی که جهت آب بندی فلنج های تخت  به نوع پرنما موسومند و گسکت هائی که برای فلنج هایRaised Face استفاده می شود را نوع حلقوی می نامند. شکل ۱-۵ دو نوع از « گسکت رینگی» و نمونه ای […]