هیدرات های گازی

هیدرات گازی: هیدرات گازی (به انگلیسی: Clathrate hydrate) ترکیبی از گازهای سبک مثل متان، اتان یا دی اکسیدکربن است که تحت یک شرایط خاص دمایی و فشاری با مولکول‌های آب ترکیب شده و ماده‌ای شبیه به یخ را تشکیل می‌دهد و ﺟـﺰء ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻼﺗﺮﻳﺖﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد[۱] ، که حجم زیادی از گاز را در خود […]