استات ها

استات‌ها از خانواده کربوکسیلات‌ با فرمول عمومی M(Rcoo)n می‌باشند که در آن M یک فلز و n عدد صحیح می‌باشد. آنیون استات در واقع قسمت اسیدی اسید استیک است که در Ph بالا طبق واکنش زیر به استات تبدیل می‌شود. cH3 cooH  Ch3 coo–+H+ بنابراین آنیون استات دارای یک پیوند دوگانه و یک پیوند یگانه […]