نانو رنگ ها

در صنایع مهم از قبیل صنایع کشتی سازی- صنایع هوایی- صنایع هسته ای- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی موضوع خوردگی و اتلاف انرژی در مواد سازنده و اجسام بسیار اهمیت دارد. اگر در این صنایع به این موضوع مهم رسیدگی نشود باعث به وجود آمدن خسارت اقتصادی و خطرات جبران ناپذیر زیست محیطی می […]