ایمنی اتیلن وترکیبات حاصل از اتیلن

اتیلن اتیلن ،ساده ترین هیدروکربن غیر اشباع است ؛اولین عضو از گروه الکان ها می باشد با فرمول شیمیایی C2H4، دارای پبوند دوگانه بین اتم های کربن است، و بخاطر پیوند میان دو اتم کربن اتیلن ایزومر صورت بندی ندارد. خصوصیات مولکول اتیلن کربن وهیدروژن با زاویه ۱۱۷درجه با یکدیگر پیوند بر قرار میکنند. اتیلن […]