آب اکسیژنه

معرفی آب اکسیژنه آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید یا  پروکسید هیدروژن خالص یک مایع ای روان نیست و رنگش   آبی کمرنگ   می باشد و خیلی کم گیر می آید.  . در داروخانه ها  آب اکسیژنه رقیق است و مثل آب بی رنگ و بی بوست است و تلخ مزه هست  و مقدار کمی هم اسیدی […]