فراورش گاز های طبیعی

مقدمه گاز های طبیعی نقش خیلی زیادی در تولید انرزی دارد. مقدار ذخیره شدن گاز طبیعی و خوبی ها ومزیت های زیست محیطی آن به کار گیری ان را در هر فعالیتی به خصوص روبه پیشرفت، مانند صنایع دقیق وهمچنین تولید برق بسیار اسان کرده است. چون هزینه هایی که استفاده میشود برای تولید وفراوری […]