کاربرد و استفاده بهینه ازجلبک ها

   مقدمه ای پیرامون جلبک ها:       علم جلبک شناسی را فیکولوژی  گویند که از واژه یونانی فیکوز به معنای علف هرز دریایی و لوگوز به معنای شناخت وتوجیه آن آمده است.  ظاهرا اولین بررسی های علمی به وسیله لینه دانشمند معروف سوئدی صورت گرفته است.وی درطبقه بندی گیاهان تعدادی ازگیاهان پست به نام جلبک […]