زئولیت غربال مولکولی

غربال های مولکولی و زئولیت ها

مولکولارسیو یا غربال ملکولی نوعی جاذب است که برای خشک کردن و تصفیه مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرد.جنس انها از نوع کریستال های فلزی آلومینیوم-سیلیکات می باشد.خشک کردن انها ورطوبت زدایی از انها سبب فعال شدنشان می شود.از انجایی که در حین فرایند رطوبت زدایی تغییری در ساختار این مواد ایجاد نمی شود میتوان انها را به صورت خیلی متخلخل ساخت.ابعاد ملکولی ان ها وسایز سوراخها کاملا یکسان می باشد. . این یعنی ایجاد یک غربال با گزینش پذیری ویژه که میتواند مولکولهای باسایز و میزان قطبیت گوناگون را به سادگی یا به آرامی جذب کند ویا کلا” جذب نکند. میزان جذب به سه عامل سایز، قطبیت و میزان اشباع بودن بستگی دارد. طبیعتا” فقط مولکولهایی از سوراخها رد میشوند که هم سایز سوراخ یا کوچکتر ازآن باشند. موکلولهای بزرگتر در سطح زئولیت جذب میشوند و همچنین دربین مولکول های با سایزمناسب،  موکلولی با قطبیت بیشتر، و اشباع نشدگی بیشتر،محکم تر به زئولیت می چسبد.عامل اصلی در توانایی جذب در زئولیت ها,وجود یون های کاتیونی است که در درون شبکه کریستالی زئولیت ها وجود دارند.انها به مانند بارهای مثبت,بارهای منفی ملکول های منفی را جذب می کنند.شکل زیر گویای این مطلب است:

زئولیت غربال مولکولی

بیشتر بخوانید دربارهغربال های مولکولی و زئولیت ها