انتقال حرارت در صنایع غذایی

انتقال حرارت در صنایع غذایی

انجماد بهترین شیوه نگهداری مواد غذایی به دلیل اینکه مواد مغزی نگهداری می­شوند و  ماده غذایی در مقایسه با روش های دیگر حالت تازگی بهتری دارد. بیشتر بخوانید دربارهانتقال حرارت در صنایع غذایی