پاسخ هوش مصنوعی به شعر حافظ، صائب و شهریار

پاسخ هوش مصنوعی به شعر حافظ، صائب و شهریار

حافظ :

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بیشتر بخوانید دربارهپاسخ هوش مصنوعی به شعر حافظ، صائب و شهریار