شکل گیری شخصیت کودک از بدو تولد

شکل گیری شخصیت کودک از بدو تولد

شخصیت و خصوصیات اخلاقی و روانی هر فرد به طور مستقیم وابسته به نوع و چگونگی زندگی آن شخص در کودکی می باشد. و در واقع شکل گیری شخصیت هر کودک نیز متاثر از شرایط مربوط به بدو تولد و سال های اول زندگی اوست. بیشتر بخوانید دربارهشکل گیری شخصیت کودک از بدو تولد