سیکل کارنو و ویژگی های آن

در ببیشتر نیروگاه ها از جمله نیروگاه های ساده بخار که در یک سیکل کار می کنند یعنی سیال فعال یک رشته فرایند را می گذراند و در آخر به حالت اولیه خود بازمی گردد در سایر نیروگاه ها از جمله موتورهای احتراق و توربین گازی و… اگرچه موتورشان یک سیکل میکانیکی را طی می […]