تشکیل کک و در کوره های صنعتی

علل تشکیل کک (coke) در کوره های صنعتی و راه های رفع آن

پرولیز فرایندی است که در آن کراکینگ هیدروکربن ها در کویل های کراکینگ در مدت زمان کمی و دمای زیاد انجام میشود. در این کوره ها کویل های  تشعشعی قرار دارند که در راکتور جریان زیادی برای پرولیز هیدروکربن ها به حساب می آیند . بخاری برای افزایش الفین و کاهش کک یا کاهش فشار جزئی هیدروکربن ها اضافه می شود. بیشتر بخوانید دربارهعلل تشکیل کک (coke) در کوره های صنعتی و راه های رفع آن