درجات کمربند در نینجوتسو و نينجا رنجر

درجه بندی کمربند در نینجوتسو و نینجا رنجر

 در هنرهای رزمی، از رنگ های کمربند برای توصیف درجه هنرجویان استفاده می شود، که نشانی از میزان شایستگی هر هنرجو در هنرهای رزمی می باشد. بیشتر بخوانید دربارهدرجه بندی کمربند در نینجوتسو و نینجا رنجر