وسایل اندازه گیری رطوبت در صنعت و آزمایشگاه

وسایل اندازه گیری رطوبت در صنعت و آزمایشگاه : رطوبت مقدار بخاری است که وارد فاز گاز ( گاز خشک ) می شود . رطوبت هوا را به دو صورت رطوبت مطلق هوا و رطوبت نسبی هوا بیان می کنند . در عملیات رطوبت افزایی خصوصا در سیستم آب – هوا تعاریف مخصوصی به کار […]