مراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر

مراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر

در ورزش های رزمی از جمله نینجا رنجر با توجه به مدت زمان آموزش و مهارت های کسب شده به هر هنرجو یک کمربند با رنگ معین اعطا می شود که نشان دهنده میزان تبحر او در رشته ی مذکور می باشد. بیشتر بخوانید دربارهمراحل ارتقا درجه کمربند در نینجا رنجر