فرایند جذب سطحی با تناوب فشار

Psaجذب با تناوب فشار: در واقع می توان گفت یک فرایندی است برای خالص سازی یک گاز از مخلوظیاز گازها که این فرایند بر اساس روش تناوب فشار انجام می گیرد. در صنایع های مختلف از جمله پتروشیمی در سالهای اخیر کاربرد فرایندهای جذبی چرخه ای  در جداسازی گاز ها به صورت دارد. تمام فرایندهای […]