تولید هلیوم و کاربد آن

مقدمه هلیوم گازی بی رنگ ، بی بو و بی مزه  است که سبک ترین گاز پس از هیدروژن به شمار می آید و میل ترکیبی آن بسیار کم است . برای میعان این گاز ، باید آن را با هیدروژن مایع خنک نمود . هلیوم مایع به دو صورت وجود دارد : هلیوم یک  […]