تغذیه ی سالم در سالمندان

تغذیه ی سالم در سالمندان

سالمندی یک فرآیند طبیعی بدن بر اثر تغییرات مربوط به زمان است. معمولا در هر خانواده ای این قشر قابل احترام زندگی می کنند.  این سن نیازمند مراقبت های ویژه ای می باشد. رعایت اصول تنوع در برنامه غذایی و در عین حال توجه به سالم بودن غذا برای فرد سالمند یکی از مهمترین قسمت این مراقبت ها است. بیشتر بخوانید دربارهتغذیه ی سالم در سالمندان