متانول

مقدمه متانول با فرمول شیمیایی  CH3OH الکلی از نوع اول بوده و وجود پیوندهای قوی CH و OH  وهمچنین گروه OH نقش متمایزی به این ماده شیمیایی داده است و چون قبلا از تقطیر چوب به دست می امده است به ان الکل چوب نیز می گویند. متانول از فعالیت بی‌هوازی گونه‌های زیادی ازباکتریها تولید می‌شود و در […]