ترکیبات آروماتیک

به ترکیبات آلی که در ساختار خود دارای حلقه با پیوند دوگانه باشند ترکیبات آروماتیک میگویند. این ترکیبات دسته وسیعی دارند که شامل بنزن و مشتقات آن می باشد ولی بقیه ترکیبات این دسته حتی از نظر ظاهری هم شباهتی به بنزن ندارند.از صفات متمایز کننده این دسته از ترکیبات از سایر ترکیبات می توان […]