تعادل فازی و ترمودینامیکی

مقدمه در واقع می توان گفت ترمودینامیک یکی از شاخه‌های فیزیک کلاسیکمی با شد که بر اساس اصولی قرارداد که به مطالعه رفتار فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی مواد می‌پردازد. در آغاز،علم ترمودینامیک حرکت گرما برای تولید انرژی مکانیکی و تولید قدرت را مورد بررسی قرار می‌داد. تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی کاربرد وسیعی در فرایندهای […]