تولید بیو هیدروژن

مقدمه امروزه امنیت انرژی از مهم ترین دغده های بشر محسوب می شود. با توجه به پایان پذیر بودن منابع انرزی متداول امروزی و آثار مخرب زیست محیطی آن ها، کارشناسان و محققان این عرصه به دنبال منابع در دسترس و تجدیدپذیر انرژی برای نیل به توسعه پایدار می باشند. پس از انقلاب صنعتی و […]