بیوفیل ها(سوختهای زیستی)

  بیوفیل بیوفیل در واقع همان سوخت زیستی یاسوخت طبیعی می باشد. در واقع بیوفیل نوعی ازسوخت است ک دران انرژی از تثبیت بیولوژیک کربن ناشی می شود.bioiogical carbon می توان گفت سوختهای فسیلی منشا انها تثبیت باستانی کربن هستند.را نمی توان بیوفیل نامید.  یک امری ک وجود دارد ۷۵ درصد انرژی مورد نیاز جهان […]