روش صحیح گفت و گو با همسر

روش صحیح بیان شکایت و نارضایتی در گفتگو با همسر

هیچ کس نیست که ناراحتی و گرفتاری و دردودلی نداشته باشد. هرکسی دوست دارد غم خوار و محرم رازی پیدا کند، گرفتاری هایش را برایش شرح دهد و حس ترحمش را برانگیزد تا بدین وسیله آرامش خاطری پیدا کند. برای دردودل به موقعیت مناسب نیاز است، در هرجا و هر زمان و شرایطی نباید شکایت را آغاز نمود. بیشتر بخوانید دربارهروش صحیح بیان شکایت و نارضایتی در گفتگو با همسر