بررسی فرآیند تولید آمونیاک و کاتالیست‌ آن

۱-۱     مقدمه ای در مورد سیر فرآیند کاتالیتسی تولید آمونیاک : با توجه به کاربردهای گوناگون آمونیاک در بخش‌های مختلف صنعتی بویژه بخش‌های پتروشیمیایی توجه به واحدهای تولید آمونیاک بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد. از آنجا که در کشور ما نیز در این صنعت سرمایه‌گذاری زیادی شده است و در آینده‌ای نزدیک ایران به […]