دودکش های صنعتی

دود کش ها (Chimneys)

وسایل گازسوزجهت سوختن به هوا نیازدارند.تنها راه ارتباطی آنهابا فضای بیرون دودکش است.ازجمله حوادثی که دراثرعدم استفاده ازدودکش مناسب اتفاق می  افتدگاز گرفتگی است.بخصوص برای وسایل گازسوزی چون بخاری .یکی دیگرازعوامل گازگرفتگی عدم تهویه درفضای اتاق است.سوختن ناقص گازموجب ورود گازهای سمی حاصل به فضای اتاق شده وموجب مسمومیت افرادو حتی مرگ آنهاخواهد شد. بیشتر بخوانید دربارهدود کش ها (Chimneys)