برج خنک کننده

برج های خنک کننده (cooling towers)

وسیله ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده درچگالنده به جو ازطریق تبادل حرارتی باهوااست .برج های خنک کننده معمولا باتبخیر اب حرارت ایجادشده دریک واحد شیمیایی را دفع کرده وسیال سرویس راتادمای حباب مرطوب هوا پایین می اورند. بیشتر بخوانید دربارهبرج های خنک کننده (cooling towers)