آسانسور

انتقال حرارت در آسانسور

چاه آسانسور یک کانال عبور هوا از درون ساختمان به بیرون ساختمان را ایجاد می­کند. در زمستان هوای گرم از درون ساختمان به بیرون هدر می­رود. در تابستان عکس این اتفاق می­افتد. برای کاهش میزان حرارت در ریل­های گرم شده آسانسور از سیال روغن استفاده می­شود. در موتور آسانسور سیستم انتقال حرارت شعاعی دیده می­شود. بیشتر بخوانید دربارهانتقال حرارت در آسانسور