انتقال حرارت

انتقال حرارت چیست؟

انتقال حرارت در اصطلاح علمی به معنی انتقال حرارت از جسم گرم تر به جسم سردتر می باشد. به عبارتی، حرارت از جسمی با دمای بالاتر به جسمی با دمای پایین تر منتقل می شود. بیشتر بخوانید دربارهانتقال حرارت چیست؟