مبادله کن های حرارتی

مبادله کن های حرارتی

برای انتقال انرژی گرمایی بین دو سیال در دماهای متفاوت از مبادله کن حرارتی استفاده می شود. مبادله انتقال حرارت بین دو یا چند سیال توسط مبادله کن های حرارتی آسان تر انجام می شود. بیشتر بخوانید دربارهمبادله کن های حرارتی