اندازه گیرهای الکترومغناطیسی

الکترومغناطیس الکترومغناطیس یکی از شاخه های علم فیزیک است که الکتریک و مغناطیس را مورد بررسی قرار میدهد و به ارتباط این دو میپردازد . نیروی الکترومغناطیس توسط میدان های الکترومغناطیسی مورد بررسی و تعریف قرار میگیرند. الکترومغناطیس نیروی است که الکترون ها و پروتون ها را در درون اتم کنار یکدیگر نگه میدارد و […]