اسید نیتریک

مقدمه اسید نیتریک به عنوان جوهر شوره‌ی کم رنگ و یا اسید ازت شناخته می شود. فرمول مولکولی آن HNO3 است. در شرایط استاندارد خود، بی رنگ و روشن است. اما تجمع اکسید نیتروژن ((N2O3 درون آن برای زمانی طولانی، باعث ایجاد قالبی به رنگ زرد می شود. علاوه بر این، بخار و گازی که […]