وسایل اندازه گیری در صنعت برای فلو (جریان)

وسایل اندازه گیری در صنعت برای فلو (جریان) در صنعت برای کنترل دقیق فرآیند های در حال وقوع اندازه گیری مقدار دقیق موادی که به دستگاه ها و کانال ها و لوله ها وارد می شود یا از آنها خارج می شود بسیار اهمیت دارد. پس در این صورت اندازه گیری دبی ضروری و لازم […]