احتراق ایده آل

طبق اصل پایستگی انرژی ، انرژی نه بوجود می آید و نه از بین میرود ، بلکه از صورتیبه صورت دیگر تبدیل میشود.اگر ما بتوانیم ۱۰۰% انرژی شیمیایی را به مکانیکی تبدیل کنیم یعنی عملی که غیر ممکن است. بیشتر بخوانید دربارهاحتراق ایده آل