گاز ارگون

مقدمه : آرگون با علامت مخصوص Ar در جدول عناصر دارای شماره اتمی ۱۸ میباشد. این عنصر در گروه ۱۸ )گازهای نجیب ( قرار میگیرد. از این رو، هیچ ترکیبی از آن به صورت طبیعی وجود نداشته است. گاز آرگون در اتمسفر زمین تا حدود ٪۱ موجود میباشد. اکثر این حجم آرگون، آرگون-۴۰ است که […]