خدمات حرفه ای هوش مصنوعی
نامه نگاری حرفه ای، ویرایش متن، ویراستاری مقاله و پایان نامه، طراحی عکس و لوگو، مشاوره کسب و کار، مشاوره تحصیلی، روانشناسی و ...

جهت مشاوره رایگان پیام دهید:

Telegram ir_ai1 ir_ai1   Instagram ir_ai1 ir_ai1

دیکشنری نینجا رنجر

در هر ورزشی اعم از شنا، والیبال،تنیس و… اصطلاحاتی برای هر حرکت خاص یا آموزش یک مرحله یا نام گذاری پله به پله مراحل یادگیری وجود دارد. اهمیت این اصطلاحات در ورزش های رزمی و در هرکدام از رشته های آن دو چندان است و به علت کاربردهای زیاد آن در آموزش و یادگیری دانستن این اصطلاحات و مفهوم و معادل آن برای هنر جویان بسیار ضروری است.

دیکشنری نینجا رنجر

لغتنامه مربیان

واژه                                 معنی

نینجا                                 فردی فوق العاده

نین جوتسو                         هنر مخفی شدن

سن پای                             ارشد

شیهان                               بالاترین مسئول سبک

کانچو                               بنیانگذار

چانین                                رهبر گروه

نی جین، جی نین                  هنر جوی مخصوص

یامابوشی                           زاهدان کوهستان

یودانشا                              دارنده کمربند سیاه

فودوکن                             مشت افقی شکل

هاپاکن                              کف دست

شیتو کن                            مشت جمع شده که شصت به طرف جلو باشد

کایتن کن                           دست نیمه جمع شده با انگشتان

شاکوکن                            پنجه دست برای پاره کردن بدن

شوکی کن                          ضربه زدن توسط نوک آرنج

شوتوکن                            ضربه زدن توسط تیغ دست

شیکان کن                          ضربه زدن توسط انگشتان نیمه بسته شده

کی کومه                           ضربه پیستونی پا

 گاری                               دروکردن ، جارو کردن پا

تامشی واری                       شکستن اجسام

اوشیرواشی بارای                 دروکردن از پشت پای حریف

تکنیک اوی گری                  لگد پرتابی

موروته                             استفاده از دودست

سیکن زوکی                       مشت پیستونی

شینوبی ایری جوتسو             هنرمهارت های نهان کاری

سی شین تکی کیویو              هنرشاد کردن روحیه

چی مون جوتسو                   شناخت جغرافیا وعوارض طبیعت

 چوهوجوتسو                      رزم بهتری (سری)

 هنسوجوتسو                       هنر درمان درد

هوتنکان کیوجوتسو               علوم فلسفه

می کی یو                          مهارت های ویژه یاعلوم سری

کیومون جوتسو                    هنرمطالعه ومشاهده

بوریا کوجوتسو                    استراتژی (علوم حمله ولشگر کشی )

کوجونو                             تنفس وکنترل آن

سوی رن جوتسو                  هنر مهارت های آبی

 باجوتسو                           مهارت های اسب سوار ی

کوبودو                              کاربا سلاح

 کوبودوجوتسو                     سلاح های سنتی

ایبوکی                              یک سری فنون تنفسی

سن جوتسو                         هنر استراتژی

کیای جوتسو                       صدا و یا فریاد نینجا

تای جوتسو                         هنردفاع شخصی

کن جوتسو                          هنر استفاده از شمشیر

یاری جوتسو                       هنراستفاده از نیزه  نینجا

شوریکن جوتسو                   هنر تیغ انداختن

یوگی جوتسو                       هنرآواز وموسیقی

کاجوتسو                            هنرآتش وانفجار

کومی مان جوتسو                 هنر مطالعه

نین کو جوتسو                       هنر استفاده از سلاح های سنتی

دان شین                            تکنیک های مشت لرزان

سان شین نوکاتا                    ۵تکنیک و کاتاهای سنتی و پایه

کوشی جوتسو                      فنون ازپا درآوردن حریف با انگشتان

جی یوکو کامائه                     وضعیت های بدن در حالت های متفاوت

هیگا                                 عوض کردن حالت

رتسو                                یکی از فرم های کوجی نواین

 ماواته                              برگردید، بچرخید

ای هو                               تمرین

 فودوتاچی، داچی                  حالت آماده باش

مائه ، شومن                       جلو،  روبه رو

گاشوکو                             کمپ آ موزشی، اردوی تمرین

نیدان                                پریدن ازروبرو

سایو                                 پهلو

گیالو                                 انجام معکوس

میگی                                راست

هیداری                             سمت چپ

 امبوس                             مسیر حرکات نرم

کامائه                               وضعیت بدنی یا طرز ایستادن

هیشو هو                            همیشه برنده

اوچی کاتا                           حرکات دورانی

اوچی اوتوشی                      ضربه به فرق سر

کامائه بو                            گارد بابو

یوکو اوچی                         ضربه به پایین

دایشا ـ مواشی بو                  حرکت دایر ه ای بزرگ از روبه رو

هی تو نو کامائه                   حالتی که چوب پشت بدن است برای حمله

ایدوکیهون                          تکنیک های پایه

 نیدان مائه ما واشی بو           چرخش بالای سر برای زدن ضربه به پایین

 کاتا ـ سوکاشی بو                 گرفتن چوب اززیر بغل

سوبوری بو                           برش زدن به وسیله بو

یوسه نیگی                           گرفتن بواز انتها (شبیه گرفتن شمشیر)

بو                                      چوب

شوریکن                              ستاره

بو شوریکن                         ستاره قلمی شکل

 واکی زاشی کاتانا                شمشیر کوچک

 کوری ساری                       زنجیر همراه با وزنه کوچک

اوشیرواوکمی                      افت از پشت

یوکواوکمی                         افت از پهلو

زای                                   زانو زدن

 کایتن،های                         چرخش

 فوسه می                           افت به جلو روی زمین

  کایتن                              غلت سنتی

  زنپو کایتن                        غلت  از روبرو

اوشیرو کایتن                      غلت به پشت

 یوکوکایتن                         غلت از پهلو

 مائه کایتن                         پشتک به جلو

هاداکا جیمه                        خفه کردن، گرفتن گلوی حریف

کومی گی                           لباس حریف راگرفتن

اوی                                  پرتاب لحظه

نی گه                               فرار کردن

 ناگه                                  پرتاب

 نوسومی آشی                     حرکت پادزدان

 اوی شوتو                         پرتاب لبه دست

 سوری کومی                      یک قدم به جلو

 شیمه                               خفه کردن

 نکاده                               پنجه گربه

موته اوکمی                        پشتک زدن ـ افت جلو بدون استفاده از دست ها

ری                                  احترام وتواضع

 نارانده                              به صف شوید

دوجو، ماچی                       سالن تمرین

 شومن                              روبه رو

اُنه گای شیماس               خواهش کردن برای ورود به کلاس

یوی                                 آماده، خبردار

کی ری                             تعظیم رسمی

زایشین                              پشتکار قوی داشتن

آریگاتو گزای ماشتا                تشکر از استاد برای وقت گذاشتن درتمرین

 دمو آریگاتو گزای ماشتا          بسیار متشکرو سپاسگذارم

 تاتامی                                 حصیر، زمین مسابقه

 بوو                                    رزمی ،جنگی ، نظامی

واکاری ماشی تا                      من می فهمم

ای                                      نه

 های ، یسای
بله ،  سلام

 واکاری مسن                      من نمی فهمم

ای هو                               تمرین

 کیو                                 درجه، ردیف

 سودسو                             بسیار خوب

دمو                                  متشکرم

هاتا                                   پرچم

 زابوتون                              تشک مخصوص برای نشستن درمنازل ژاپنی

 هیوتکی                            هدف ، سیبل تمرین ، میت ضربه زنی درتمرینات

گی                                   لباس

سوگی                               گذشت زمان

موکوسو                            تمرکز کردن، فکر کردن

کاشا                                 قرقره ای کوچک برای عبور

شی دوشی                          مربی  با تجربه  دان ۴ به بالا

لغتنامه داوران

جی یو                               آزاد

 کامائه                              گارد

کی آی                              فریاد برای حمله

اوکه                                 دفاع

 تسوکی                            ضربه

 تای ساباکی                      جاخالی

یامه                                  پایان

یاسوکو کومیته                     مبارزه قراردادی

موسوکونتی                        بیشتر کارکردن

کومیته                              مبارزه

هیکه واکه                          مساوی

هاجیمه                              شروع

ساسائه                              افزایش

 کیمه                                قدرت

توری ماسن                        غیر قابل قبول

هانمی                               نیم رخ

اوپن کومیته                        مبارزه کنترلی

شیکاکو                             اخراج

 هاشی                            حد، مرز

وازاری                             نیم امتیاز

چوگای                              منطقه خارج تاتامی

نوکاچی                             پیروز

کی کن                              شرکت نکردن حریف

هیوش                               ریتم

ایپون                                یک امتیاز

هانسوکو                            اخراج

شیرو، هاکو                        سفید

آکا                                   قرمز

کیکن                                کناره گیری حریف

هان داکن                           مشت نیمه بسته

آیوچی، دوچی                      همزمان زدن ضربات

موتونوایچی                        سرجا برگردید

 هانته ای، هانتی                  رای گیری

سوگی، جی کان                   وقت ، زمان

آکا ایپون                            قرمز یک امتیاز

آکانوکاچی                          سفید برنده شد

شوبوسامبوهاجیمه                 شروع کن باامتیاز سه

این بو آکا                           قرمز فعال تر

شوبوهاجیمه                        تمدید مسابقه

موبونی                             اخطارکنترل نکردن

تسوزوکته، انچو                   ادامه بدهید

ماکرو                               بازنده، شکست خورده

چوئی                                خطا، اخطار

رنشوشیای                          تمرینات مسابقه ای

سون، دومه                          کنترل ضربه حدود، ضربه ( یک اینچ فاصله تا هدف )

نائوته                                  راحت بودن، ریلکس ، آزاد ازتمرین

ضربات  و دفاع دست:

سیکن چو کو سو کی                    ضربه مشت باقفل آرنج

سیکن اوی سوک                         ضربه ی موافق مشت درحال حرکت

سیکن گیاکو سوکی                     ضربه ی مشت مخالف درحال حرکت

شوتو سوتو اوچی                        ضربه با تیغه دست از بیرون

شوتو اوچی اوچی                        ضربه با تیغه دست از خارج

تتسویی سوتو اوچی                     ضربه با لبه ی خارجی مشت از داخل

شوتو اوچی اوکه                         دفاع باتیغه ی دست از داخل

شوتو سوتو اوکه                          دفاع تیغه ی دست از خارج

تی شو سو کی                          ضربه با کف دست

یوهان نو کیته                              ضربه ی مستقیم با تمام انگشتان

نی هان نو کیته                           ضربه ی مستقیم با نوک دو انگشت

ایپان نو کیته                               ضربه ی مستقیم با نوک یک انگشت

جودان اگه اوکه                          دفاع بالارونده با ساعد

تتسویی یوکو اوچی                     ضربه ی بیرونی از داخل به پهلو

اوراکن یوکو اوچی                        ضربه با مشت دورانی از داخل به خارج

امپی سوتو چودان اوچی               ضربه ی دورانی آرنج از بیرون به قسمت بالا

امپی اوچی اوچی                       ضربه ی دورانی با آرنج از داخل

امپی سوتو چودان اوچی                ضربه ی دورانی با آرنج از بیرون به وسط بدن

اوده اوچی اوکه                          دفاع با ساعد از داخل

اوده سوتو اوکه                           دفاع با ساعد از بیرون

شوتو اوچی اوکه                         دفاع باتیغه ی دست از داخل

شوتو سوتو اوکه                          دفاع با تیغه ی دست از بیرون

زوکی وا زا                                 تکنیک های مشت زدن

ضرپات پا:

هیزا گری                                  لگد با زانو

هیزا ماواشی گری                      لگد دورانی با زانو

یوکو گری که  کومی                    لگد فشاری به پهلو

اوچی آشی با رای                      دروی پا از داخل

او شیرو گری که  آگه                   لگد بالا رونده به پشت

او شیرو گری که کومی                 لگد فشاری به پشت

ما اورا ماواشی گری                    لگد دورانی با کف پای جلو از داخل

مای یوکو گری                            لگد با تیغه ی پای جلو

مای کاکا تو گری                         لگد با پاشنه ی پای جلو

مای اوشیرو گری                        لگد به پشت با پای جلو

اوشیرو مای گری                        لگد مستقیم با سینه ی پای عقب

اوشیرو اورا ماواشی گری              لگد دورانی با کف پای عقب

اورا ماواشی گری                       لگد با پای عقب از داخل

اوشیرو کا کا تو گری                    لگد با پاشنه ی پای عقب

اوشیرو یوکو گری                        لگد با تیغه ی پای عقب

فومی کومی                              لگد با پاشنه (پیستونی)

فـیلـیـپـیـنی                               فـیلـیـپـیـنی

نیدان گری                                لگد دوتایی

توبی مای گری                           لگد جهشی با سینه ی پای جلو

توبی مای ماواشی گری                لگد جهشی دورانی با پای جلو

توبی مای کاکاتو گری                   لگد جهشی با سینه ی پای عقب

توبی مای اورا ماواشی                 لگد جهشی دورانی از داخل

توبی مای یوکو گری                     لگد جهشی با تیغه ی پای جلو

ساکاتا                                     حرکت قیچی

توبی اوشیرو گری                        لگد جهشی به پشت

مای آشی ساکاتا                       قیچی با پای جلو

اوشیرو ساکاتا                           قیچی با پای عقب

توبی اوشیرو اورا ماواشی گری        لگد جهشی با پای عقب از داخل

منبع: ninja.ir و ninjarenger-isd.loxblog.com

نویسنده مطلب: مدیر

یک دیدگاه در “دیکشنری نینجا رنجر

  • محمد

    (آوریل 19, 2017 - 11:37 ق.ظ)

    با سلام این لغتنامه مخصوص هنرهای رزمی نین جوتسو (هنر ۸۰۰ ساله ژاپنی) است و هیچ ربطی به نینجارنجر ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *